Meta-Analiz/Sistematik Derleme Nasıl Yazılmalı

Yazarlar
Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak

  1. Sistematik derleme yazımı ile ilgili metotları tanımlayabilmek
  2. Meta-analiz oluşumu ile ilgili yöntemleri açıklayabilmek
  3. Sistematik derleme ve meta-analiz arasında ayrım yapabilmek
  4. Sistematik derleme için anahtar soru planlayabilmek
  5. Yayında yanlılığa yol açabilecek kavramları belirleyebilmek

Sistematik derleme ve meta-analizler tıbbi girişimlerin etkinlik ve güvenliği ile ilgili kanıtların kesin ve doğru olarak sentezlenmesi adına vazgeçilmezdir. Sistematik derleme açık olarak tanımlanmış bir araştırma sorusuna yanıt bulmak amacıyla o alanda yayınlanmış tüm çalışmaların kapsamlı bir biçimde taranıp, çeşitli dışlanma ve dahil edilme kriterleri kullanılarak derlemeye katılacak çalışmaların belirlenmesi ve bu araştırmalardan elde edilmiş bulguların sentez edilmesi olarak tanımlanırken, meta-analiz aynı konu üzerinde farklı araştırmacılar tarafından yapılan en az iki bağımsız araştırmaya ait verilerinin bir araya getirilmesi ile belirli bir uygulamanın etkisini göstermek amacıyla kullanılan istatistiksel yöntemler olarak tanımlanabilir. Sistematik derlemelerin büyük çoğunluğu meta-analiz içerir. Çalışma verilerinin doğru tespit ve sentezi için net olarak belirtilmiş bir amaç ile önceden belirlenmiş uygunluk kriterlerine sahip çalışmaların tanımlanması, açık ve tekrarlanabilir metodoloji, uygunluk kriterlerini karşılayacak tüm çalışmaları belirlemek amacıyla gerçekleştirilen sistematik araştırma, dahil edilen çalışma bulgularının geçerliliğinin değerlendirilmesi ve dahil edilen çalışmaların karakteristikleri ve bulgularının sistematik prezentasyonu ile sentezi gerekmektedir. Sistematik derleme ve meta-analiz yazımında temel basamaklar ise yazım protokolünün oluşturulması, araştırma sorusunun formülize edilmesi, kanıtların araştırılması, dahil edilecek çalışmaların kalite analizi, sonuçların açığa çıkarılması ve çalışma sonuçları arasındaki heterojenite sebeplerinin incelenmesi olarak sıralanabilir. Meta-analizler ve sistematik derlemeler tanım olarak farklı, ancak araştırmaların sentezi amacıyla uygulanan yüksek uyumluluğa sahip yöntemlerdir. Önceki çalışmalardan elde edilen kantitatif kanıtların tanımlanması, analizi ve sentezinde ancak bu yöntemlerin kullanılmasıyla bilimsel bir yaklaşım elde edilebilir.

 

Tam metni görebilmeniz için üye olmanız gereklidir
Sınama tesitini görebilmeniz için üye olmanız gereklidir